Afvalstoffenwetgeving

De Afvalstoffenwet en de Wet Chemische Afvalstoffen (WCA) is opgenomen in de Wet Milieubeheer. Veel bevoegdheden inzake afvalverwijdering zijn aan provincies toegekend.

Van afval is wettelijk gezien pas sprake indien het gaat om ‘een stof of product waarvan iemand zich – met het oog op de verwijdering daarvan – ontdoet, zal ontdoen of moet ontdoen.’

 

Hierbij geldt dat eigenlijk ieder afval, dat bij de bedrijfsuitoefening vrijkomt, bedrijfsafval is, tenzij het is aangewezen als gevaarlijk afval op grond van het ‘Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen’ (BAGA).

 

In de tabel een beperkt overzicht van de gevaarlijke afvalstoffen die bij de gevelisolatie vrij (kunnen) komen. ATTENTIE

Bouw- en sloopafval en lege verpakkingen, mits ontdaan van bepaalde stoffen, zijn geen gevaarlijk afval.