Kwaliteitszorg, garantie en verzekeringen

 

In verband met de door ons gesloten KOMO-Procescertificatieovereenkomst gevelisolatie zijn wij verplicht de kwaliteit in overeenstemming te brengen met de BRL. Onze opdrachtgever dient die randvoorwaarden te scheppen om dit mogelijk te maken. De belangrijkste zijn opgenomen in deze voorwaarden.

Details moeten bespreekbaar zijn en voldoen aan de BRL en de verwerkingsvoorschriften.

Op de uitvoering kunnen door certificerende instellingen of uit hoofde van de garantieregeling controles worden uitgevoerd. Deze controleurs dienen toegang te krijgen tot de bouwplaats.

In onze prijs is niet inbegrepen de prijs van een verzekerde garantie op materiaal en loon gedurende 10 jaar. Deze kosten zijn separaat in de offerte vermeld. Ingeval een verzekerde garantie van kracht is zullen eveneens controles door SKG-IKOB BV of derden worden uitgevoerd.

Onze werkzaamheden vallen onder de C.A.R.-verzekering van onze opdrachtgever. Bij een voorkomende schade zal het door de opdrachtgever daarbij overeengekomen eigen risico niet in mindering worden gebracht op een uitkering.