Toegankelijkheid van het terrein

Voor een goede uitvoering van het werk is de bereikbaarheid van het werk mede van invloed. Het is daarom sterk aan te bevelen om het maaiveld dat aansluit op de te isoleren gevelvlakken ca. 2 m1 vanuit de gevel vrij te maken van belemmerende begroeiingen, beplantingen of (aan)bouwsels. Obstakels die niet verwijderd kunnen worden moeten afdoende worden beschermd tegen vervuiling.

Ter plaatse van gevelvlakken waar het systeem onder het maaiveld start, een sleuf minimaal breed 500 mm graven van een dusdanige diepte dat de isolatie en afwerking nauwkeurig kan plaatsvinden. (De afmeting van de sleuf is afhankelijk van de grondslag.) Uitkomende grond dient dusdanig te zijn opgeslagen dat deze de werkzaamheden aan de gevel niet hindert.